Projecten in de kijker
Gedurende de looptijd van de zorg proeftuin ONLINE buurten, liepen er verschillende succesvolle innovatieve projecten. Op deze pagina kan u uitgebreid kennis maken met een aantal inspirerende voorbeelden:
Aanpak
Gedurende 10 wekelijkse ontmoetingen in kleine groepjes, wordt de deelnemers aangeleerd hoe ze een iPad kunnen gebruiken. Nadien kunnen ze nog 10 maandelijkse (ICT) bijeenkomsten bijwonen voor extra begeleiding. Gedurende dit project (1 jaar) kunnen de deelnemers de iPad gratis lenen. De bedoeling van de meetings (naast e-inclusie) is het versterken van het persoonlijk netwerk van de deelnemer en het creëren van een nieuw netwerk onder de deelnemers.

Hoe
Via Cubigo: communicatie- en dienstenplatform. Cubigo is een gebruiksvriendelijke manier om in contact te blijven met anderen in de gemeenschap, met familie en vrienden.
 • Dagboek : een opdracht, als startpunt, voor een gezamenlijke discussie over persoonlijke netwerken
 • Handleiding: begeleiding om de basisprincipes van internet te leren en het centrale communicatieplatform (Cubigo)
 • ICT test: na 10 bijeenkomsten worden de ICT-vaardigheden van de deelnemers getest.

In de praktijk
Elke deelnemer leent een iPad (betaald door de lokale, sociale dienst) voor 1 jaar
 • 200 senioren kunnen deelnemen, verspreid over 3 buurten in 2 steden (Oostende en Brugge)
 • Begeleiding: de coaches nemen deel in het kader van hun activatietraject
 • Duur van het project: augustus 2014 – mei 2017

Voordelen
E-inclusie tussen senioren op het gebied van bereikbaarheid, vaardigheden en motivatie
 • Meer sociale relaties: bestaand netwerk versterkt / een nieuw, lokaal netwerk wordt uitgebouwd (digitaal handvat als nieuwigheid voor communicatie op afstand)
 • Meer sociale participatie: senioren zijn beter geïnformeerd over lokale activiteiten, bezoeken meer lokale activiteiten voor ouderen.
 • Lokale jobs, 3 werkzoekenden breiden hun vaardigheden uit als IT coaches en leden van het projectteam.

Vervolgtraject
Intussen werd een nieuwe dienst ‘Digitale hulp aan huis’ opgestart om de digitale drempels nog verder te verlagen. Uit evaluaties van computercursussen in de lokale dienstencentra bleek immers dat opvolging van cursisten nodig is. Geregeld kwamen er in de Assebroekse en Zeebrugse dienstencentra 60-plussers langs met vragen over hun digitale toestellen of over nieuwe trends. Heel wat ouderen bleken ook problemen te hebben om hun meterstanden van water, gas en elektriciteit af te lezen en om dit verbruik door te geven. De dienst digitale hulp aan huis biedt digitale zorg op maat, zowel thuis als in het dienstencentrum en wil digitale drempels verkleinen. Lees meer over: 'Digitale hulp aan huis'.

Contact
Bert Desmet: bert.desmet@onlinebuurten.be of +32 496 165 945

Video
Maak kort kennis met het project via de korte video teaser:
Bekijk hier de volledige reportage over iPad: da's straffe koffie:
Iedereen helpt wel eens een buur. Het lijkt evident. Toch is elkaar helpen soms moeilijk, zeker als je elkaar minder goed kent of als je weinig kan terugdoen. Mensen willen geen last zijn voor hun buren en durven daarom zelden iets vragen.

Burenhulp is wel een herkenbare vlag voor het grote publiek. BlueAssist vzw, Sociaal Huis Oostende en OCMW Brugge willen hiervan gebruik maken door op diverse manieren burenhulp te stimuleren om praktische hulp in een buurt te versterken. We zoeken oplossingen om vraag- en geefverlegenheid te overbruggen. Dit moet ertoe bijdragen dat ouderen langer kwalitatief thuis kunnen blijven. In plaats van een zorgnetwerk te creëren rond een persoon of een vrijwilligersnetwerk dat elkaar helpt, zoeken we in dit project een bredere waaier aan actoren in een buurt die een rol kunnen en willen opnemen bij praktische hulp. We onderzoeken ook of een digitale marktplaats hierbij ondersteunend is.

Hiervoor is het belangrijk om aan te sluiten bij de zorgproeftuin ONLINEbuurten waar kwetsbare ouderen leren werken met tablets en digitaal verbonden zijn.

Aanpak:

Elke buurt heeft zijn eigen verhaal, dynamiek en opportuniteiten. Die moeten ontdekt worden aan de hand van een wijkscan, gesprekken en cocreatie-sessies met zoveel mogelijk buurtactoren.

Hoe?
In ‘t Westerkwartier leidt dit proces tot 5 grote invalshoeken:
 • Promotie voeren bij grote publiek (deur aan deur uitleg bij 65-plussers, sociale media, lokale dagbladen, acties rond sociale cohesie...)
 • Het aanbod van een school voor deeltijds werken deeltijds leren (VTI- CLW ): hulp bij kleine klusjes en meegaan bij kleine verplaatsingen in de buurt (arm geven, rolstoel duwen).
 • Het uitwerken van een boodschappendienst met buurtwinkels.
 • Het inschakelen van zorgprofessionals om de vraagverlegenheid te overbruggen.
 • Het inschakelen van superburen die mee promoten, brugfiguur zijn om een vraag te durven stellen, of aanspreekbaar zijn voor praktische hulp.
In de praktijk:
Het project loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2016.

Voordelen:
 • Burenhulp is eenvoudig en werkt aanstekelijk, iedereen kan er zich iets bij voorstellen.
 • De grenzen tussen zorg en welzijn worden vervaagd.
 • Het is een concrete invulling van een actief zorgzame buurt dat door het beleid gezien wordt als een belangrijk toekomstig zorgmodel.
 • Er wordt gewerkt van onderuit.
 • Er is een buurtwerker nodig om te verkennen en verbinden maar na twee jaar kan het duurzame systemen opleveren.
Contactpersoon: Ann Decorte (+32 472 528 449 of via info@burenhulp.be)

Video:
Maak kennis met dit project via de reportage:
Met het project ‘transmuraal gaat digitaal’ willen ONLINE buurten en CUBIGO in samenwerking met AZ Sint-Jan pro-actief inspelen op zorgsituaties door een efficiëntere communicatie tussen ziekenhuizen, patiënten en mantelzorgers te realiseren. Dit moet resulteren in een betere kwaliteit van de zorg en in een daling van het aantal (her)opnames in ziekenhuizen.

Een digitaal en transmuraal gedeeld zorgdossier is een meerwaarde om dit te bereiken én om maximale continuïteit van de zorg te garanderen (voor en na ziekenhuisbezoek). Er zijn tal van voordelen verbonden aan het gebruik van één centrale communicatietool. Zo kan er vb. geen informatie meer verloren geraken onderweg.

Om dit te realiseren is het van belang om zicht te krijgen op de randvoorwaarden voor het effectief inzetten van online communicatietools, zowel bij de patiënt, mantelzorger als bij de zorgverlener. Hierbij denken we vb. ook aan het opstellen van duidelijke richtlijnen omtrent ethische aspecten en het beroepsgeheim.

Aanpak:
 • Efficiëntere communicatie bevorderen tussen patiënten, mantelzorgers en ziekenhuizen aan de hand van een digitaal en transmuraal gedeeld zorgdossier.
 • Randvoorwaarden voor inzetten van online communicatietools bepalen
 • Richtlijnen rond ethische aspecten en beroepsgeheim opstellen
Hoe?
We willen dit project uittesten bij volgende types van patiënten:
 • chronische zorg
 • complexe zorgsituatie
 • flikkerlichtopnames
 • personen met een beginnende vorm van dementie
Digivaardige  patiënten  of  mantelzorgers  zijn  een  pluspunt.  De  cases worden gekozen in functie van maximale synergie tussen de betrokken thuiszorgdiensten.

In de praktijk:
Het project start in mei 2016 met 3 tot 5 patiënten. Na de zomer kan dit uitgebreid worden naar 10 patiënten.
De finale conclusies en afronding van de testfase is voorzien voor December 2016.

Voordelen:
 • Kwalitatievere zorg
 • Daling in aantal (her)opnames in ziekenhuizen
 • Continuïteit in de zorg garanderen
 • Alles wordt rechtstreeks op één plaats gedeeld, er gaat dus niks verloren onderweg
 • Je creëert een gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor noden sneller gedetecteerd worden.

Contactpersoon: Wendy Lachat (AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV ) - Bart Neels (Cubigo) Telefoon: +32 050 452 939 - +32 0498 919 338

Reportage:

Ook om dit project te illustreren werd een video gecreëerd: